ANBI-Kerk

Naam ANBI

Protestantse gemeente Deurne

RSIN/Fiscaal nummer

002734400

KvK-nummer / Handelsregister

76423905

Websiteadres

www.pgdeurne.nl

E-mail

Adres

Helmondseweg 5

Postcode

5751 GA

Plaats

Deurne

Postadres

Postbus 171

Postcode

5750 AD

Plaats

Deurne

ANBI-Kerk

Algemene gegevens

De Protestantse Gemeente te Deurne is een gastvrije geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (Kerkorde, versie mei 2018) van de Protestantse Kerk staat dit in Ordinantie 2 Artikel 1 als volgt omschreven “Een gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”.

 

Onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in Ordinantie 11 Artikel 4 / Lid 1 van de Kerkorde.

De Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk www.protestantsekerk.nl.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Deurne.


Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad negen leden, die afkomstig zijn uit de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters telt drie leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

Het College van Diakenen telt drie leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en jaarrekening.

Zowel de kerkenraad als beide colleges hebben, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. (Ordinantie 11, Artikel 3).

 

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijd en gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.


Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl.

Het beleidsplan (2018-2022) van onze gemeente is te vinden op deze website onder deze link.


Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijke werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland.’

De hierop betrekking hebbende regeling vindt u via deze link www.protestantsekerk.nl.

Leden van de kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

 

Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zo veel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de Kerkorde gedelegeerd naar de afzonderlijke colleges.

De ouderlingen en de predikante verrichten hun activiteiten vanuit de Pastorale Groep en de diakenen vanuit de Diaconale Groep (College van Diakenen). De (ouderling)kerkrentmeesters vormen het College van Kerkrentmeesters. De beide colleges waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

 

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk- zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht op deze pagina is dit cijfermatig in beeld gebracht.